Avancerad bergborrning med precision

Rymdtorget i Göteborg får ny skepnad ett nytt kulturhus ska byggas som en del av Program Bergsjön med fokus på social hållbarhet och integration. I samband med detta krävs en del omflyttningar av rör och ledningar och Styrud fick i uppdrag av Kretslopp och Vatten Göteborg att i egen regi anlägga en 340 meter lång avloppsledning utefter Mellbyleden för anslutning vid Rymdtorget.

I korthet gick uppdraget ut på att mellan två kopplingspunkter anlägga en ny 450 mm avloppsledning. Utredning och projektering genomfördes – Styrud undersökte områdets markförhållanden och bergets kvalitet. Ursprungsplanen, att anlägga en pumpstation för att styra flödet och att låta den nya ledningen gå utefter vägen, fick ge vika för idén om att ta en genväg genom berget. Att med styrd borrning utföra en långhålsborrning tvärs genom berget innebar också att man kunde skapa självfall, vilket gjorde att kostnaden för en pumpstation kunde strykas från projektet.

På arbetsområdet uppe vid torget pågick flera olika byggmoment parallellt som komplikation i tillägg till rent fysiska begränsningar. Att placera en borrigg och utföra ledningsbygget uppifrån och ned skulle krävt en s.k. svansborrning (= längre borrsträcka), varför man i stället beslöt att vända på det hela och utföra borrningen i motlut; nedifrån backen och upp genom berget. På så sätt frigjordes yta för övriga pågående entreprenader i området.

Kim Granell var Styruds projektledare vid Rymdtorget och konstaterar att de nya lösningarna inte kom helt utan utmaningar.

– För att kunna etablera vår utrustning i backen, krävdes en hel del jobb med att skapa en tillgänglig yta vid sidan av vägen. För att få till det behövde vi genomföra mindre trafikinskränkningar, men belöningen för trafikanterna var att vägen var öppen under hela projekttiden efter det. Så hade ju inte varit fallet om vi gått efter ursprungsplanen.

Annars var kravet på precision och självfall den riktigt stora utmaningen. Lösningen för ledningsbygget genom berget var att använda en mudmotor kopplad till en rejäl borrigg (PD100 i det här fallet) för att få ut mesta kraft och ändå kunna ha kontinuerlig kontroll på borrlinjen. Mudmotorn har en vinklad övergång som gör att borrkronan kan styras i önskad riktning på samma sätt som en vanlig styrskeden. Den drivs av borrvätska och är försedd med en Tricone (rullborrkrona) längst fram.

Det visade sig att berget inte var homogent, varför det emellanåt var svårt att hålla positionen och hastigheten på framdriften blev tämligen varierad. Ett par gånger fick man backa ur hålet för att rensa och fick då ut stora stenar från ras. Hålet filmades upprepade gånger för att bedöma läget.

–  Vi har ändå kunnat borra mellan 24-58 m per dag, vilket inte är så illa, konstaterar Kim. Det uppstod en del problem med att få ut borrkaxet, men vi har hittat bra metoder för att rensa hålet.

Projektet i backen upp mot Rymdtorget utfördes som en totalentreprenad under 4 månader i början på 2020.

Schaktfritt ledningsbygge har många fördelar när det kommer till effektivitet i kombination med hänsyn till miljö och omgivningar. För en ledning med krav på självfall och precision i homogent berg är schaktfritt ledningsbygge med styrd borrning i berg egentligen det enda rimliga alternativet.

Dela gärna: