Digital motorväg mellan Tyskland och Norden

Schaktfritt är ett viktigt metodval vid utbyggnaden av den digitala motorvägen.

I samband med att den digitala infrastrukturen byggs ut mellan våra grannländer har stora mängder kablar förlagts under havets yta.

En sårbar punkt på sjöledningar är deras landföring, där de ansluter till stranden. Vanligtvis grävs eller muddras ledningen ner genom strandremsan och ut i vattnet för att skydda den. Återställningen av erosionsskydd efter schaktning är utmanande, och  utöver de tekniska utmaningar innebär schaktande eller muddrade ledningar skador på strandmiljön. Detta kan ha negativa konsekvenser för växt- och djurlivet. Trots detta är ledningen ofta utsatt för skador från väder och vind vid landföringen.

Lösningen på dessa utmaningarna är att bygga schaktfritt med metoden styrd borrning.

Borrningen sker från land med borrmaskinen placerad en bit från strandkanten. Borrningen går djupt under strandlinjen och sjöbottenbotten och mynnar ut på lämplig punkt i vattnet.

Vanligtvis installeras ett skyddsrör för att sedan installera kabeln i det.

Med denna typ av installation minimeras skadan på strandmiljön och påverkan på växt – och djurliv blir nästintill obefintlig.

 

Styrud har medverkat i projektet och har byggt 6 st. s.k. landfästen. Varje plats har varit unik och bjudit på varierande geotekniska utmaningar.

Vi har anpassat våra borrmetoder efter förhållandena ifrån att borra i lös sand till hårt berg vilket bidragit till ett bra resultat.

”Här kommer verkligen vår kompetens och förmåga till nytta säger projektledare Kim Granell”

 

 

Karta över hur kabeln har förlagts mellan Berlin och Luleå.

Dela gärna: