Hammarborrning med precision vid Västerås hamn

I Västerås pågår förberedelser för utbyggnad av hamnen och Styrud har med hjälp av schaktfritt ledningsbyggande anlagt nya rör för dagvatten. Rören ligger under Sjöhagsvägen, som fått förbli intakt och med trafiken igång under tiden arbetet pågick.

Västerås hamn som strategiskt nav
EU och regeringen har beslutat att allt mer av transporterna skall ske till sjöss. Vägar och järnvägar i Europa är överbelastade och lastbilstransporter utgör ett stort problem för miljön. Ett enda godsfartyg motsvarar 1000 lastbilar och är ett både säkrare och mer klimatsmart transportmedel. EU har gett Mälaren status som inre vattenväg, vilket innebär att fler och större fartyg kan trafikera Västerås och Köping. Västerås Hamn ligger strategiskt bra till för gods som skall vidare ut i landet via E18 och Rv56 och de omfattande arbetena har påbörjats för att anpassa hamnen för nya dimensioner och kvantiteter.

Ändrad användning av området och mer och tyngre utrustning i kombination med skärpta krav för dagvattenhantering, innebär att åtgärder krävs för att på ett bättre sätt ta hand om och rena dagvattnet, innan det rinner ut i Mälaren.

Hammarborrning lösningen för dagvatten under väg
Två stycken rör i dimension 610 mm har lagts under Sjöhagsvägen som går tvärs igenom hamnområdet. För att få rören på plats har hammarborrning utförts på en sträcka 2 x 48 meter. På grund av den stora mängden dagvatten, fick hela gropen som borriggen placerats i spontas. Speciellt med det här projektet var också den stora mängden befintliga kablar och rör på platsen, med kraftvärmeverket alldeles intill och i kombination med berg precis under rören.

–       Det är ju inget ovanligt att parera för befintliga installationer, konstaterar Henrik Bernövall som var Styruds projektledare i Västerås, men här var det osedvanligt trångt. Det fanns också begränsningar på hur mycket vibrationer som fick förekomma och vibrationsmätare fick användas för att ha järnkoll då borrningen gick endast 40 cm under en befintlig 800-ledning för dagvatten. Men det gick ju bra!

Västerås stad är slutkund med Tepes Anläggningar som entreprenör och med Reine Frisk på Loxia AB som byggledare för projekten i hamnen. Ett av delprojekten omfattar dagvattnet, som med hänvisning till en miljödom måste tas om hand och renas på ett bättre sätt, innan det rinner ut i Mälaren. Reine Frisk förklarar vad som är på gång:

–       Vi anlägger ett par bassänger, dit dagvattnet skall pumpas upp och där det renas på sin väg mot en bäck som omsider mynnar ut i Mälaren, berättar Reine. Rören som anläggs används för att leda upp vattnet till bassängerna.

Och med dagvattenfrågan löst, är det bara resten kvar. Än återstår det kolossalt mycket innan hamnen är klar; nya kajer, magasin och logistiklösningar. Styrud har även bidragit med borrning för kajförstärkning och kanske kan vi se fram emot fler uppdrag i området framöver.

 

Vill du veta mer?

Läs mer om Schaktfritt ledningsbyggande på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

 

Länkar

Läs mer om ombyggnaderna i Västerås hamn på vasteras.se.

 

.

Dela gärna: