Ledningsbygge för hållbar bussdepå

Göteborg ska vara en hållbar stad – därför är en väl utvecklad kollektivtrafik en självklarhet och därmed krävs satsningar på såväl fordon som depåer och uppställningsplatser för att lyckas. Bussdepå Järnbrott som nu byggs i Västra Götalandsregionens regi, är ämnad åt en helt eldriven bussflotta och kommer kunna ta emot ungefär 100 bussar när den står klar 2025/2026. Hela anläggningen blir 45 000 – 50 000 kvadratmeter stor och kommer också att innehålla verkstäder, städ- och tvätthallar samt kontor och personalutrymmen.

Som alltid vid en anläggning av den här dimensionen uppstår behov av olika former av ledningsbyggande och vid Järnbrotts bussdepå har Styrud under hösten -23 medverkat med schaktfritt ledningsbygge i två entreprenader för dagvatten, vatten och el. med hjälp av sänkbrunnar, rörtryckning och styrda borrningar.  Den ena entreprenaden gällde dagvattenhantering och här är 5 sänkbrunnar anlagda, den minsta med en diameter på 2000 mm och den största en oval brunn på 4500×6500 mm. Mellan brunnarna utfördes rörtryckning i dimension 1000-1200 mm med självfall på ca 8 promille. Sammanlagt rör det sig om ca 160 meter rörtryckning under grönyta och cykelbanor, samt en tryckning på 90 meter på 4 meters djup under motorfarleden.

Sänkbrunn vid Järnbrottsmotet, Göteborg

Rasmus Krantz, Styruds projektledare, konstaterar att man förenklat arbetet med ledningsförläggningen högst avsevärt genom att välja schaktfria metoder. Eftersom Söderleden är hårt trafikerad och ledningen skulle så pass djupt ned, hade det svårligen kunnat genomföras på annat sätt, än schaktfritt.

I nästa uppdrag var vatten och el på agendan och Styruds projektledare Fredrik Anthin tog över stafettpinnen för ledningsbygge med styrd borrning. Två borrningar à ca 40 m för signalkablar under Dag Hammarsköldsleden, samt en borrning på 120 m för vatten utefter den lokala gatan. Då man upptäckt förekomst av förorenade massor i marken fanns krav på diffusionstäta rör för vattenledningen.

Styrd borrning med MT15

Utöver de styrda borrningarna genomfördes ytterligare ett par rörtryckningar med syfte att förenkla ledningsförläggningen i den anslutande entreprenaden. Läget på den först genomförda sänkbrunnen skulle innebära mycket djupa och stora schakt för att koppla in anslutande rör och man valde att genom rörtryckning med ca 6 promille lutning skapa ett mer gynnsamt läge för fortsatt byggnation uppströms. En på många sätt smidigare lösning, som både resulterade i mindre schakt och frigjorde arbetsyta för annat.

Den nya bussdepån vid Järnbrott byggs med hållbarhet och miljö i fokus och med sikte på att själva byggnaden ska nå kraven för Miljöbyggnad Silver. Att välja schaktfria metoder för ledningsbyggandet är också ett led i att minska miljöpåverkan, då schaktfritt genererar avsevärt mindre koldioxidutsläpp än andra metoder. Styrud arbetar enträget för minskat miljöavtryck genom att kontinuerligt förnya eller förbättra maskinpark och utrustning. Som exempel har Styruds verkstad utvecklat ett unikt eldrivet hydraulaggregat som ersätter dieselaggregaten vid rörtryckning och vid styrda borrningar används en enhet för recykling av borrslam där det är möjligt.

Anläggning av infrastruktur görs inte helt spårlöst, men man kan minska avtrycken så gott det går.

Dela gärna: