Borrade landfästen för sjöledning

Att förlägga sjöledningar har blivit ett naturligt sätt att ansluta infrastrukturen på en ö till fastlandet. Eller kanske en ledning som skall passera ett vattendrag eller vik.

En svag punkt på sjöledningen är dess landföring eller landfäste. Ofta anordnas landföringen så att ledningen schaktas, alternativt muddras ned genom strandremsan och en bit ut i vattnet. Detta för att ledningen skall ligga skyddad på denna utsatta plats. Trots höga ambitioner, utsätts ledningen vid landföringen ändå inte så sällan för skador från mekanisk påverkan av väder och vind. Då man schaktat ned en ledning är det ofta svårt att återställa ett fullgott erosionsskydd.

Förutom de utförandetekniska utmaningarna, innebär en schaktad eller muddrad ledning att man skapat ett sår i stranden. Där vatten möter land finns ofta höga naturvärden att bevara. Växt- och djurliv kan påverkas negativt vid ingrepp i strandlinjen. På senare tid har borrade landfästen blivit ett uppskattat alternativ till de traditionellt schaktade och muddrade utförandena.

Borrning för landfäste

Vanligen används någon form av styrd borrning för att anlägga landfästen. Med traditionell styrd borrning kan långa borrningar i sand, lera eller andra lösa jordarter utföras med stor noggrannhet. Gäller det ledningsbyggnad i friktionsjord eller grus där det kan finnas inslag av block och berg kan styrd borrning med rullborrkrona vara ett alternativ och för ännu hårdare jordarter och riktigt långa borrsträckor kan styrd borrning med mudmotor vara lösningen.
Borrningen sker från land med borrmaskinen placerad en bit från strandkanten och man borrar under strandlinjen, under botten och mynnar ut på lämplig punkt ute i vattnet. När borrhuvudet är framme ansluts ledningen på borrstången av dykare och därefter backas borrstången ut ur borrhålet och ledningen dras med in i det borrade hålet. En s.k. rymmare vidgar hålet till önskad dimension under indragsmomentet.
Borrkax – överblivet jordmaterial från borrningen – genereras där ledningen installeras. Det är inte ovanligt att lera eller lösa bottensediment ”flyttar på sig”, genom att de komprimeras. Borrkaxet kan också följa med ut i vattnet via borrhålet. Själva hemdraget av ledningen med styrd borrning går fort, ofta på bara några timmar, vilket betyder att grumlingen som uppstår oftast är kortvarig och begränsad. Genom att använda avskärmning, kan också grumlingen begränsas ytterligare.