Mikrotunnelborrning

När grova ledningar ska dras med hög precision och jordarterna i ledningslinjen är blandade, eller består av berg, då är mikrotunnlar ett intressant alternativ. Mikrotunnlar borras oftast mellan utrymmessnåla nedstigningsbrunnar och spontschakt. Borrningen utförs med hjälp av en kompakt tunnelborrmaskin som styrs från ett kontrollrum på marknivå. Operatören får löpande information om borrens läge och gör på distans de justeringar som behövs.

Maskinen bestyckas med de slitdelar som bäst lämpar sig för aktuella geotekniska förutsättningar. Det finns tre huvudtyper av borrhuvud till mikrotunnelmaskinen; kullagrade diskar avsedd för homogent berg,

cutters (rivklor) för lösjordar och för blandade jordar där större sten, block och berg förekommer används en blandkrona som är bestyckad med både cutters och diskar. Röret trycks framåt, efter borrmaskinen, på samma sätt som vid rörtryckning.

Mikrotunnlar kan byggas under grundvattennivån och kan ha en diameter på upp till fyra meter. På grund av metodens höga precision, är VA-ledningar med självfall det vanligaste användningsområdet. Då dessa ledningar ofta ligger på stort djup ger metoden stora ekonomiska fördelar.