”Det är nu, eller om 7 år…”, sa Trafikverket

I Järfälla kommun pågår ett spännande ledningsprojekt med intressanta metoder och med höga krav på precision i kombination med extremt strikta tidsramar. Mitt i semestertider.

I samband med att Mälarbanan och tunnelbanan byggs ut får Veddesta ett mer strategiskt och attraktivt läge. Med nya förutsättningar och förbättrade kommunikationer ska området omvandlas från industriområde till en levande stadsdel med bostäder, kontor, butiker och service. Och det vet vi ju vad det betyder; Nya bostäder och förtätning innebär nya krav på de oumbärliga ledningsnäten, som måste anpassas både i dimension och kanske läge.

Spillvatten från Veddesta avleds med självfall till Bromma reningsverk via en spillvattenledning längs järnvägen mot Hjulsta samt via spillvattenledning längs med Veddestabäcken. Ledningen längs med Veddestabäcken försörjer stora delar av Barkarby och Skälby och då denna ledning ofta blir överbelastad vid regn, måste kapaciteten på delar av sträckan ökas.

Kommunen planerade för byggnation av en ny spillvattenledning under spårområdet vid Barkarby station till år 2022 (gott om tid!) och Johan Lundberg AB fick uppdraget att ta fram en schaktfri lösning för  ledningens korsning av spårområdet. Känd geoteknisk information visar att jordmaterialet i ledningsläget består av lera och att området är förstärkt med KC-pelare i borrlinjen. Detta sammantaget med spårområdets känslighet för vibrationer utgjorde underlag för valet av mikrotunnelteknik som metod.

Så långt kommet, meddelar Trafikverket att det finns en liten ”slot” på 3 veckor för arbete under spåren – i juli, i år (!). Nästa lucka beräknas till år 2026… Hårda bud och inte förhandlingsbart. Nu blev det bråttom! Joacim Kullinger är platschef på Styrud i Stockholm och berättar om förfrågan som kom in under våren – ”Kan vi få en mikrotunnel utförd NU?”

–       Det var ju onekligen en utmaning, konstaterar Joacim, och detta är ju verkligen inget man snor ihop i en handvändning. Tiden för förberedelser för ett projekt som trots allt kräver minutiös planering och noggrannhet var ju extremt kort, men vi klarade både att sätta ihop ett bra arbetslag och att får tag på lämplig maskin för uppdraget.

Arbetsområdet från ovan.

Ett intensivt arbete drog igång med förberedande insatser inför själva passagen under spåren. En 5 meter djup sänkbrunn med diameter Ø 5 meter skulle anläggas som tryckstation för TBM-riggen. PE-ledningen för tryckspill med diameter Ø710 mm förläggs i ett 60 meter långt skyddsrör av betong på DY Ø1280 mm (DI 1000 mm), som mynnar ut i en skyddsbrunn på norra sidan spårområdet. En mottagningsgrop på ca 3,5 x 2,5 m och ca 3 m djup anläggs på spårens motsatta sida, som när borrningen avslutats kommer att rymma en skyddsbrunn med diameter på ca 2 m.

–       Den 9 juli var det startdatum vi fått från Trafikverket, berättar Joacim. Då var allting så klart det kunde bli och teamet stod redo att börja med mikrotunneln. Ett fantastiskt lagarbete!

–       Vi hade beräknat ca 10 dagar för borrningen och kände oss trygga i att 3 veckor gav rejäl marginal för eventuella problem, fortsätter Joacim. Men allt gick över förväntan och installationen under spåren var klar på bara 5 dagar. Vad sägs om det!

Med den känsligaste delen av uppdraget genomfört, är detta lite speciella projekt med spännande förutsättningar och stora utmaningar snart i hamn. Styruds team i Veddesta kan gå på en mycket välförtjänt semester.

Dela gärna: