Schaktfria metoder spar tid, skog och miljö

Under Hokavägen och tvärs igenom svampskogen går de nya vatten- och avloppsledningarna som Vaggeryd kommun anlägger. Fler fastigheter i området Rastad – Vaggeryd skall anslutas till det kommunala VA-nätet för att skydda de många sjöarna från övergödning. Etapp 1 är avklarad och ytterligare 2 etapper återstår.

Vaggeryds kommun ordnar allmän vatten- och avloppsanläggning för området Sandsjön-Fängen (Rastad-Åhult-Hokavägen) med Styrud som totalentreprenör. Nya överföringsledningar för kommunalt dricksvatten och spillvatten anläggs utmed Käringasjön, Sandsjön och Fängen. Det rör sig uppskattningsvis om sammanlagt cirka 14 kilometer ledning, där vatten pumpas från vattenverket i Vaggeryd och avloppet kommer att pumpas via lågtrycksavlopp placerade på respektive fastighet.

Första etappen, där Styrud planerat, tagit fram bygghandlingar och ritningsunderlag samt stått för utförande, omfattade cirka 3800 meter styrd borrning och 27 meter hammarborrning under väg. Ledningssträckan för tryckavlopp, vattenledning och fiber, är uppdelad på 13 delsträckor om 240-380 meter vardera för 2 st 160mm ledningar, en för vatten och en för tryckspill, samt en optoslang på 40mm. Under Hokavägen hammarborrades 27 meter för ett 273 mm skyddsrör som härbärgerar ledningarna.

Hammarborrning under Hokavägen

Borrningarna följer vägen en bit för att sedan vika av rakt in i skogen utmed en lite skogsväg. Genom att välja schaktfritt ledningsbygge med styrd borrning, har man kunnat spara många träd. I stället för en kanske 15 meter bred ledningsgata, har man bara behövt fälla träd för att möjliggöra förbipassage där borrutrustningen etablerades. Något som inte minst uppskattades av markägarna.

Styrd borrning utanför Vaggeryd

Bygger man ny infrastruktur för att skydda miljön, är det definitivt önskvärt att de nödvändiga anläggningsarbetena utförs med så liten miljöpåverkan som möjligt. Här kommer schaktfria ledningsbyggnadsmetoder väl till pass. Geotekniken vid Rastad bestod till stor del av sand, vilket gjorde det möjligt att använda en enhet för recykling av borrslammet vid de styrda borrningarna. Vid ledningsbygge med styrd borrning används borrvätska bestående av vatten och bentonit för att transportera ut lossborrat material från borrhålet, smörja och kyla utrustningen i borrhålet, samt göra så att hålet inte kollapsar och förhindra vätskeförluster till omgivande mark. Borrslammet som kommer ut måste tas om hand och vanligen sker det genom att det transporteras till deponi. En recykler separerar jordmassorna från borrvätskan som kan återanvändas och mängden slam som kräver transport minskar drastiskt.

Anläggning för recykling av borrvätskor

Start- och mottagningsgropar fick dubbla syften, då de även nyttjades som kopplingsgropar och ledningarna är hopfogade med elsvets.

–      Etapp 1 är klar och slutbesiktigad och vi förbereder för Etapp 2 och 3, konstaterar Fredrik Johansson som är Styruds projektledare i Vaggeryd. Framdriften har flutit på bra, så vi känner oss nöjda.

Även Styruds fantastiska borrarteam sägs vara nöjda både med flyt i projektet, men också med kulinariskt tillskott till lunchmenyn i form av rikliga mängder nyplockad svamp och blåbär från den osedvanligt generösa skogen.

 

 

Dela gärna: