Sinfra underlättar för beställare och entreprenör

Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening – Sinfra – den medlemsägda nationella inköpscentralen för kommuner som har till syfte att sköta upphandlingar och upprätta ramavtal för produkter och tjänster till försörjningssektorn inom VA, fjärrvärme och el. Gislaved kommun är t ex en av medlemmarna i föreningen som uppskattar och använder sig av möjligheten att smidigt beställa entreprenadtjänster och Styrud som blev godkänd Sinfra-leverantör 2021 utför återkommande projekt som avropas genom föreningens ramavtal.

Just nu utför Styrud inte mindre än tre stora ledningsbyggnadsprojekt samtidigt för vatten och avlopp på olika platser i Gislaved kommun, som avropats via Sinfra. Alla tre projekt utförs med olika typ av styrd borrning beroende av geoteknik; SBJ där det är mjukare material eller SBR (AT-borrning) där det är tuffare förhållanden som block och berg.

Styrd borrning med MT15 i vintrigt landskap

  • Nya vattenledningar till Viks strand

15 km norr om Gislaved anläggs nya VA-ledningar, en utbyggnad av infrastrukturen som både ger möjlighet för stugägare att ansluta sig till det kommunala nätet och har kapacitet för nybyggnation av bostäder i området.

Den totala ledningssträckan på ca 2000 m är uppdelad i ett antal delsträckor. Styrud påbörjade projektet i mitten av oktober och utför ledningsbygge med styrd borrning för 2 parallella ledningar.

–       Den mesta geotekniken i projektet består av sand som på visa partier innehåller sten i olika stor mängd. Därför borrar vi med både SBJ och SBR, förklarar Per-Åke Andersson som är projektledare i Vik.

I Vik finns även en enhet för recykling på plats, som separerar jordmassorna från borrvätskan så att den kan återanvändas. Därigenom minskas mängden borrslam, vilket innebär färre transporter och mindre rester till deponin. Detta är en stor vinst för både ekonomi och miljö och ju större och längre ledning som skall installeras desto större blir besparingen.

Projektet i Vik beräknas vara klart i februari 2023.

Hemdraget klart på en av sträckorna i Gislaved

  • Stora Segerstads naturbrukscentrum ansluts till kommunalt vatten och spill

Reftele ligger knappt 2 mil söder om Gislaved och här finns  Stora Segerstad Naturbrukscentrum som bedriver utbildning inom lantbruk, skog, maskinmekanik, naturturism och hund. Naturbrukscentrat ska nu anslutas till det kommunala VA-nätet och drygt 3800 m nya ledningar anläggs för ändamålet. På drygt halva sträckan anpassar man också ledningarnas dimension och kapacitet för kommande byggnation av ett nytt industriområde.

Styrd borrning i Reftele med MT15

Även här används olika metoder beroende på geotekniska förutsättningar. Hittills har man utfört ca 1600 m styrd borrning (SBJ) och 340 m SBR-borrning (AT-borrning) i de hårdare materialen. Ytterligare 270 m SBR är planerat. I borrlinjen finns också en bergsknalle och för den sträckan på ca 80 m kommer StyroRock att användas – styrd borrning i berg.

–          Det är hårt material här i Småland, konstaterar Fredrik Johansson som är Styruds projektledare på plats, men med rätt val av metod går det att komma fram med ledningarna.

Sammanlagt rör det sig om ungefär 60 % schaktfria metoder på sträckan och resterande är grävda schakt och även någon sprängning. Projektet som startade i oktober, beräknas vara klart i slutet av februari.

Styrd borrning i berg med StyroRock

  • Sunnaryd möter framtidens krav på rening

Ännu längre söder ut från Gislaved, vid sjön Bolmen, utför Styrud ledningsbygge för ett nytt avloppsreningsverk. För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten och för att Bolmen ska fortsätta vara en frisk badsjö bygger Gislaveds kommun ett modernt avloppsreningsverk som ersätter den befintliga markbädden i Sunnaryd. Styrud anlägger nya VA-ledningar på en sträcka av ca 2000 m, där ungefär en fjärdedel utförs med schaktfria metoder. Bland annat kommer styrd borrning att användas vid passage under skyddsvärda träd, för att lämna rotsystemen intakta.

Avloppsreningsverket i Sunnaryd. /Foto: gislaved.se/

Som Sinfra-leverantör märks det för Styrud, att Gislaved kommun inte är ensamma om att ha upptäckt det smidiga med Sinfra-avtalen, utan det är allt fler kommuner som utnyttjar ramavtalen och gör sina beställningar den vägen.

Dela gärna: