Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Styrud – en viktig kugge i hållbart samhällsbyggande

Styruds affärsidé är att med borrning som bas utveckla marknaden, produkter och tjänster, så att kunden uppnår ekonomiska och miljömässiga vinster. Detta skapas med en kvalificerad och marknadsdriven personal, där smarta lösningar ger förutsättningar för tillväxt och lönsamhet.  Visionen är att vara kundernas självklara förstahandsval när det gäller alla de teknikområden där företaget verkar och genom ett kostnadseffektivt byggande, utan att förbruka jordens ändliga resurser, hjälpa vi människor och samhälle till en positiv utveckling och ett gott liv.

För att leva upp till förväntningarna som affärsidé och visionen skapar, har vi dokumenterade riktlinjer inom ett antal områden, som t.ex. miljö, etik och hållbarhet. Här finns en del av våra riktlinjer samlade.

 

Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete

Kvalitet
Styrud Ingenjörsfirma AB är certifierat enligt ISO 9001:2015. Ledningssystemet är ett integrerat verksamhetssystem som även styr miljö- och arbetsmiljöarbetet och vårt kontinuerliga arbete med förbättringar. Verksamheten bedrivs i enlighet med en grundligt genomgången, strömlinjeformad och dokumenterad Entreprenadprocess.

Miljö
På Styrud arbetar vi aktivt med förbättringar för att så långt det är möjligt kunna bedriva verksamheten med minimal miljöpåverkan. Prioriterade områden i miljöarbetet är t ex:

  • Maskinpark och fordon – genom förnyelse av maskinparken, emissionsklassning, aktiva val av kemiska produkter, buller, samt egen utveckling av exempelvis eldrivna aggregat
  • Leverantörsstyrning – högt ställda, specificerade miljökrav på våra leverantörer med tillhörande uppföljning
  • Produktionsplanering – optimering av transporter
  • Avfallsminimering & – hantering genom anläggningar för recykling av borrslam
  • Kemikaliehantering – rutin med syfte att i största möjliga mån göra aktiva val av kemiska produkter innehållande samtliga miljöegenskapskrav i Svensk standard SS 155434 respektive SS 155470 (s.k. Rise-listorna) för hydrauloljor och smörjfetter samt Trafikverkets krav för kemiska produkter (TDOK 2010:310)
  • Utbildning och kommunikation – alla medarbetare

Arbetsmiljö
Styruds arbetsmiljöarbete bedrivs systematiskt vilket innebär att vi undersöker, genomför och följer upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs för att på så sätt se till att alla har en tillfredsställande arbetsmiljö. Alla anställda har en viktig roll i företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Riskbedömning är en det första steget för en säkrare arbetsplats. När det gäller arbetsmiljö tillämpas  AFS 1999:3 i vårt arbete. Rutinen för skyddsronder innebär månatlig kontroll av maskinenheter, genomgång av  verkstad flera gånger per år, samt kontoren en gång om året. Avvikelser inom KMA följs upp av resp. region, samt centralt av ledningsgruppen för utbyte av erfarenheter och lärdomar samt beslut om förebyggande åtgärder.

Verksamhetsledningssystemet omfattar rutiner för organisationens kunskap och kompetensutveckling vilket innebär att respektive yrkesroll stärks med relevanta kurser och utbildningar.

Styrud har ett ISO-certifierat ledningssystem

Styruds ledningssystem uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015.  Entreprenadprocessen är grundligt genomgången,  strömlinjeformad och dokumenterad för att kvalitetssäkra navet i vår verksamhet.

Styruds uppförandekod

En sammanfattning av de gemensamma regler och värderingar som alla inom Styrud ska arbeta efter för att skapa förtroende och goda relationer till kollegor, kunder, samarbetspartner och vår omvärld. Styrud strävar efter högsta nivå när det gäller etiskt uppförande och dessa regler ska vara vägledande i alla lägen som berör vårt arbete och vår verksamhet. Det är också viktigt att våra medarbetare trivs och att vi har ett gott arbetsklimat. Nyckelord är respekt, ansvar och hänsyn.

Styrud och GDPR

Även vi på Styrud har rannsakat oss själva och sett över våra system och rutiner inför att EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet är att du ska kunna känna dig trygg med hur vi använder de uppgifter vi har om dig. Personuppgifter som finns hos oss av affärsmässiga skäl behandlas som lagen föreskriver.  Vi strävar efter att vara en seriös partner och vi vill att vårt namn och varumärke förknippas med trygghet och förtroende.