Deponering

Avfall som inte går att återvinna, placeras i kommunala deponier (soptippar). Idag är kostnaden för att deponera blandat avfall hög. Därför är det viktigt, t ex vid schaktning, att separera olika slags material som ska deponeras eller användas för återfyllnad.

En av de stora fördelarna med schaktfritt ledningsbyggande är att mängden schaktmassor är liten, vilket betyder låga kostnader för transporter och deponering.