Rödlista

Listor över hotade och missgynnade växter, svampar och djur i Sverige kallas i enlighet med internationell terminologi rödlistor. Arterna grupperas enligt ett system med kategorier och kriterier som visar hur stor risken är att arten ska dö ut.

I Sverige är det ArtDatabanken som har till uppgift att ta fram rödlistor för hela landet. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och fastställer listorna till officiella dokument.

Schaktfri teknik har använts i flera fall för att bevara hotade djur och växter, t ex genom att bygga tunnlar som hjälper uttrar och salamander att passera vägar.