Rördrivning

Rördrivning innebär att borra eller trycka lednings- och skyddsrör för t ex elkabel, bredband och fjärrvärme genom marken. Även bergborrning av ledningskanaler ingår i rördrivning. Tekniken används oftast då ledningar ska korsa vägar, järnvägar eller vattendrag. Se även Schaktfri teknik.