Schaktfri teknik

Beteckning för anläggningsarbeten, oftast byggande eller renovering av ledningsnät, som utförs utan schaktning. Fördelarna med schaktfri teknik är att bilister, fotgängare och butiksinnehavare inte störs. Schaktfri teknik ger även ekonomiska fördelar – främst genom att varken schaktning eller spontning behövs. Inte heller krävs återställande av asfalt, stensättningar, gräsmattor eller planteringar.

Att bygga med schaktfri teknik går betydligt snabbare än med schaktning, vilket minskar mängden buller och utsläpp. Inte heller behöver schaktmassor transporteras bort eller deponeras.

Vanliga användningsområden för schaktfri teknik är då ledningar ska korsa riksvägar, järnvägar och vattendrag. Här blir schaktning så kostsamt, eller orsakar så stora problem, att det inte är ett realistiskt alternativ. Tekniken ger också fördelar då sjöförlagda ledningar ska föras i land, då ledningar ska dras i känslig natur eller genom fornlämningar. Lantbrukarna uppskattar att ledningar över åkermark utförs med schaktfri teknik eftersom dräneringen inte påverkas. Inte heller grävs flyghavre fram.

Beroende på markförutsättningarna där ledningen ska byggas, finns en rad olika schaktfria rördrivningsmetoder att välja mellan. Tekniken har utvecklats snabbt. Dagens borrmaskiner klarar både lera, morän, stenblock och solitt berg. Krokiga borrhål i berg är inget problem, inte heller att borra ledningar genom medeltida befästningsmurar, dolda djupt nere i marken.

Vanliga rördrivningsmetoder är hammarborrning, rörrammning, styrd borrning, jordraket, augerborrning, raiseborrning, rörtryckning, mikrotunnlar mm.