Skyddsvärd natur

Beteckning på naturmiljö av riksintresse, dvs att den är unik eller speciell i en region, i landet eller internationellt. Hanteringen av riksintressen regleras i miljöbalken, som säger att områdena ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära påtaglig skada på riksintresset.

I sin planering ska kommunerna tala om hur de tänker bevara riksintressena. I områden med riksintressen kan länsstyrelsen gå in och upphäva kommunala beslut. Skyddsvärd natur kan, precis som fornminnen, ibland ligga i vägen för t ex ledningsbyggnadsprojekt. Då kan i många fall schaktfri teknik användas för att passera området utan att det påverkas.