VA och dagvatten för nya stadsdelen i Solna

På Ulriksdalsfältet i Solna byggs en helt ny, komplett stadsdel med bostäder, företag, service och tillhörande gator och grönytor. Längs E4 och järnvägen föreslås kontor och verksamheter, som fungerar som en ljudbarriär mot de ca 1500 nya bostäderna som placeras innanför. Vatten och avlopp byggs ut för kapacitet att möta de nya förutsättningarna med fler invånare och dagvattenhanteringen anpassas till en större andel hårdgjorda ytor där det tidigare varit naturmark.

Styrud medverkar med ledningsbygge i kvarteret Distansen, som är namnet på det nya område i Solna som nu bebyggs av JM Entreprenad AB och där Solna Vatten AB är nätägare.

För dagvatten och avlopp anläggs 7 stycken sänkbrunnar i dimensioner från 2 m upp till 6,5 x 10 m konstruerade av platsgjutna sektioner. Brunnarna ska används som tryckstationer för rörtryckning och kan sedan användas som dagvattenmagasin.

Under projektet i kvarteret Distansen ska också sammanlagt 610 meter ledning för dag- och spillvatten anläggas med hjälp av rörtryckning. Det rör sig om dimensioner på 300 mm resp. 1000 mm. I området utförs också styrd borrning för en ny tryckvattenledning på 150 meter.

– Det är ett riktigt högtryck för rörtryckning här i Stockholm, konstaterar Styruds platschef Joacim Kullinger. Förtätning av våra storstäder kräver allt fler och större ledningar och då kommer rörtryckning som teknik otroligt väl till pass.

Rörtryckning som metod har många fördelar, framför allt när det gäller att konstruera ledningar för självfall med precision. För övrigt kan Joacims konstaterande utan vidare få stå för schaktfria metoder i allmänhet. I stadsmiljö är det synnerligen stora vinster med att välja schaktfritt.

Dela gärna: