Högvattenskydd förhindrar ovälkomna insjöar på vägen i Partille.

Utanför Styruds huvudkontor flyter Säveån förbi. För det mesta gör den inte mycket väsen av sig och den skänker nöje åt fritidsfiskare och kanotister. Men emellanåt ställer ån till bekymmer, eller rättare sagt, klimatet överraskar (?) med översvallande mängder nederbörd och ån hinner inte forsla bort allt vatten. Enligt en rapport från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns det 18 tätorter i landet som inte klarar ett så kallat hundraårsregn och området Göteborg/Mölndal/Partille är ett av dem. 

Mitt i det goda livetByggboden i Partille
Partille kommuns slogan är ”Mitt i det goda livet” och här tar man itu med problemen. Beslut om åtgärder för att få bukt med återkommande översvämningar ledde till en beställning hos Styrud. Uppdraget var en utförandeentreprenad att ordna med högvattenskydd vid Kung Göstas väg, där vägen under järnvägsspåren titt som oftast hamnar under vatten. För att framtidssäkra området mot kommande s k hundraårsregn, genomförs flera åtgärder. Projektet är ett typexempel där bredden i Styruds verksamhet kommer till nytta för kunden.

En av åtgärderna var att anlägga en pumpstation, ett ”mellanlager” för vattnet som inte hinner rinna undan. En liten bit ifrån järnvägsviadukten har en rejäl sänkbrunn anlagts,8 meterdjup och med en diameter på 4,5m. Betongsegmenten gjuts på plats och sänks av sin egen tyngd allteftersom jordmassorna innanför grävs undan. Längst ned gjöts en bottenplatta, där en pumpanläggning placeras. Från sänkbrunnen har det gjorts en betongrörstryckning på ca 60 meter upp till dagvattenbrunnarna i vägsvackan under spåren och ytterligare ett rör har lagts från nya sänkbrunnen med mynning i Säveån – det rör som ska leda vattenmassorna ut mot ån, när det blir plats över att leda bort vattnet.

Utefter ån mitt i Partille har olika metoder använts för att hindra den från att svämma över. Styrud har byggt ca 40 meter tätspont, gjutit en mur och anlagt sammanlagt 100 meter vallar av lera. På vallarna anläggs det grönytor och planteringar, så nästa vår blir det nog riktigt fint! 

  

Tro på tillväxt och framförhållning
Samtidigt som man tar ett nappatag med naturens nycker och bygger högvattenskydd, passar Partille kommun även på att rusta upp sin vattentillförsel i området. Industriområdet i närheten satsar på utveckling och tillväxt och för att klara en framtida utbyggnad förstärks VA-nätet. Med hjälp av styrd borrning har nya VA-ledningar ersatt gamla och en ny spillvattenledning har dragits för att avlasta den befintliga. En ny VA-ledning har dragits under Kung Göstas väg för anslutning till befintligt nät. För den sträckan valdes augerborrning, eftersom den metoden innebär att skyddsrör skjuts framåt (inget hemdrag) och borrningen kan, som i detta fall, enkelt avslutas mot befintlig brunn eller ledning. I tillägg till den nya VA-ledningen gjordes en liten avstickare som krönts med 3 ventiler – förberett och klart för ytterligare tillväxt i framtiden. God planering!

  

Mer än borrning
Projektet gick igång i slutet av april och avslutades under september månad. Leif Johannesson har varit Styruds projektledare på plats och har framgångsrikt hållit i alla trådar när många andra låg i hängmattan. Olika borrarteam har etablerat och briljerat allteftersom delmomenten och metoderna avlöst varandra. Och projektet är inte över för att maskinerna dragit vidare – ett snyggt smidesstaket och skötsel av planteringarna ingår också. Styrud erbjuder mer än borrning!

Läs mer om arbetet förordningen om översvämningsrisk
Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  (MSB) kan du läsa mer om arbetet med förordningen om översvämningsrisk och de med betydande översvämningsrisk identifierade områdena.

 

Vill du veta mer om högvattenskydd med hjälp av borrade metoder är du välkommen att kontakta:

Anders Jacobsson, Regionchef Sydväst 
0705-63 96 79 elle anders.jacobsson@styrud.se

Johan Blomdahl, Affärsområdeschef Nordost
0703-49 60 42 eller johan.blomdahl@styrud.se

Dela gärna: