Kluriga problem kräver intelligenta lösningar

Det pågår för närvarande ett övergripande och mycket omfattande arbete i Stockholmsområdet för att säkra upp strömförsörjningen. Svenska Kraftnät har tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Fortum föreslagit en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät, projekt Stockholms Ström. För att förverkliga detta behöver drygt femtio delprojekt genomföras. På en del ställen går det helt enkelt ut på att få ned elkablar till fastigheter under mark och då kan Styrud stå till tjänst.

Hammarborrat landfäste

I Östervik, Nacka, har Styrud fått förtroendet att genomföra en anslutningsborrning åt Svenska Kraftnät; 2 parallella 500mm hål skulle borras under Saltsjöbanan och ut i sjön för anslutning till sjöledning från Gustavsberg.

Här var utmaningarna flera. Geotekniken var ytterst oklar, det fanns krav på vilket djup ledningen skulle ligga och borrsträckan korsar ett järnvägsspår. Styrud fick totalentreprenad för alla delar i uppdraget; utredning, projektering, utförande, återställning och dokumentation.

Projektet inleddes med jord- och bergsonderingar  för att undersöka markförhållandena. Eftersom det inte var solitt berg fick man avstå från en styrd, krökt bergborrning och alternativet blev att utföra en hammarborrning. För att få riggen i rätt position för påhugg i berg, krävdes ett 6 meter djupt schakt. Styrud har ju många verktyg i sin låda och för schaktet borrades en rörspont som kläddes in med plåt och 2 hammarbandsnivåer med stämp.

Med riggen på plats utfördes 2 stycken 55 meter långa 165 mm pilothål. Berget förstärktes genom injektering och hålen rymdes sedan upp i 3 steg till en diameter på 500 mm. Klart för fordring med 450 mm PE-rör som gjuts fast, där sedan elkablarna dras och ligger väl skyddade.

Schakt, borrad rörspont Färdigt borrhål
Från vänster: Schaktet, Saltsjöbanan fortfarande intakt samt ett av de färdigborrade hålen.

Stockholms Ström har en hemsida där man kan läsa om arbetena med att trygga Stockholmarnas elförsörjning.
Läs mer om projekten i Nacka här.

 

Vill du veta mer, välkommen att kontakta:
Joacim Kullinger
0705-21 37 48 eller joacim.kullinger@styrud.se

Dela gärna: