Rörtryckning för dagvattenseparering i Göteborg

Antagen detaljplan för Östra Kålltorp i Göteborg innebär att 570 nya lägenheter och en ny skola kan byggas i området kring gamla Renströmska Sjukhuset. Staden förtätas och dagvatten, som under naturliga förhållanden tränger ned i marken måste i en tätbebyggd stad tas om hand och ledas bort. Styrud har fått i uppdrag av Svevia att anlägga ledning för dagvattenseparering på en 1000 meter lång sträcka.

Exploatering av ett område medför vanligtvis att både dagvattenavrinningen samt föroreningshalten i dagvatten ökar jämfört med befintliga förhållanden. Dagvatten, som under naturliga förhållanden tränger ned i marken måste i en tätbebyggd stad tas om hand och ledas bort. Uppdraget gäller separering av dagvatten genom nybyggnation av 1000 meter dagvattenledning under Virginsgatan och Delsjövägen i Göteborg. Dagvattnet leds in i befintligt nät för att slutligen gå ut i Mölndalsån.

Största delen av ledningssträckan (780 m) anläggs genom rörtryckning och för att kunna utföra tryckningarna sätts 9 st sänkbrunnar utefter sträckan. Dagvattenledningen är inledningsvis i dimension 600 mm och avslutas i dimension 800 mm.

Virginsgatan är en allé, vars träd eller trädrötter inte får skadas av anläggningsarbetena. Det innebär att schaktning inte är ett gångbart alternativ. I övre delen av gatan utförs en del av ledningssträckan med hjälp av styrd borrning. 140 m styrd borrning i dimension 630 mm kommer att utföras i juli med en D100 borrigg.

Projektet med dagvattenledningar i Kålltorp startade i maj och kommer att hålla på över sommaren fram till oktober/november.

 

 

Vill du veta mer?

Läs mer om Schaktfritt ledningsbyggande på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

Läs om rörtryckning och sänkbrunnar.

Läs om styrd borrning.

Svevia skriver 

Svevias trainees har en blogg där projektingenjör Fannie Ljusteräng skriver om projektet.