Styrud bygger vatten och avlopp när Mölndals stad växer

En mil från Mölndal centrum, idylliskt och lantligt beläget mellan skog och sjö ligger Tulebo – ett litet samhälle i förvandling. Fler bostäder och ökad befolkningsmängd medför behov av anpassning av ledningsnät för vatten och avlopp. Mölndals kommun har uppdragit åt Styrud att på utförandeentreprenad genomföra byggnation av vatten- och avloppsledningar på en sträcka om 1000 meter och anlägga 2 stycken pumpstationer.

Områden i omvandling – en påfrestning för miljön
Områden i omvandling är benämningen på glesbygd eller områden med fritidshus som i allt större omfattning omvandlas till mer och tätare bebyggelse och säsongsvistelse blir i stället boende året runt. Detta ställer givetvis helt andra krav på dimension och kapacitet på serviceanordningar som till exempel vatten och avlopp. VA-försörjningen består ofta av enskilda lösningar klarar inte den ökade belastningen från helårsboende vilket medför ökade utsläpp till sjöar och vattendrag.
Även i Mölndals stad finns områden i omvandling och sedan 2014 har man här en fastlagd strategi för anpassning av VA-nätet. Syftet med strategin är att åtgärda problem med ökade utsläpp genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till de områden där de enskilda avloppsanläggningarna anses ha en negativ påverkan på miljön.

Nya ledningar för dricksvatten och spillvatten
Lars Preinfalk som är Styruds platschef bjuder på fika i den lilla byggboden och berättar om projektet. Det är många delar som ingår och han poängterar vikten av att se till helheten och att hantera alla ingående delmoment på väg mot slutmålet; en godkänd installation och en nöjd kund.

“-Lars Preinfalk må vara platschef, men det är jag som bestämmer!”

Av den totala ledningssträckan på 1000 m, utfördes schaktfritt ledningsbygge på 700 m. Uppdraget inleddes med att etablera D100, en av Styruds större riggar för styrd borrning och borrning av två parallella hål genomfördes. Ett PE-rör på 160 mm för vatten och ett med dimension 200 mm för spill drogs hem. Det råder besvärliga markförhållanden i området och i borrlinjen stötte man på både berg och block.

– Vid ett parti beslöt vi att ta till sprängning, berättar Lars och det var ju ett extra inslag som med nödvändiga förberedelser och besiktningar rubbade vår tidsplan. Men verkligheten vinner över teorier och man får göra det bästa av situationen.

De två brunnarna för pumpstationer har kommit på plats. I beställningen var det planerat för en prefabricerad brunn men då de lösa massorna gjorde det omöjligt att schakta, fick det i stället bli en platsgjuten sänkbrunn med 3,2 m invändig diameter och 6 m djup. För att inte brunnen ska flyta upp, är den vattenfylld tills botten kommit på plats. Dykare och specialbetong är lösningen för att gjuta 1.5 m tjock botten i sänkbrunn. Definitivt inget nöjesdyk…
Den andra pumpstationen byggs i en glasfiberbrunn, som schaktats ned. En lite enklare procedur.

Utmaningar och envishet
Markförhållanden kan orsaka problem på väldigt många vis, för den som utför anläggning under markytan. I Tulebo har vi haft exempel på både för hårt och för mjukt och blött. För sträckan på 300 meter öppen schakt, har omfattande säkerhetsåtgärder fått vidtas för att garantera arbetsmiljön för personalen. Av utrymmesskäl gick det inte att genomföra säkra lutningar i tillräcklig omfattning i den blöta, tunga leran. Gamla stengärdesgårdar och träd får inte skadas. Schakten har i stället säkrats med kojapo-spont; två spontlådor som flyttas successivt allteftersom arbetet framskrider.


Block i ledningssträckan har gjort att det blivit en avvikelse i borrlinjen och ledningen som drogs med hjälp av styrd borrning har fått bakfall. Detta åtgärdas genom att frilägga rören där de ska anslutas till sänkbrunnen och justera läget.

– Även detta schakt är en utmaning, förklarar Lars. Det rör sig om mycket lösa och blöta massor och mycket vatten, även om vi tillfälligt leder förbi vattnet från bäcken. Här använder vi oss av rejäl stålspont och vi har sänkt marknivån med 1 m intill schaktet för att avlasta trycket mot sponten.

– Allting går att lösa med samarbete och god vilja!

Med de nya ledningarna för dricksvatten och spillvatten kan fastigheterna i Tulebo inom kort kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Dela gärna: